Take the pledge to adopt Florida-Friendly Landscape practices

Take the pledge to adopt Florida-Friendly Landscape practices